Етични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничеството при международни осиновявания, задължителни за членовете и лицата, които работят в Сдружение „Детство без граници”

     I.        ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.     Тези правила определят етичните правила за поведение на членовете и лицата, които работят в Сдружение „Детство без граници”/ Сдружението/.

2.     Основната цел на тези правила е изграждане на обща  административна култура сред служителите и членовете на Сдружението и постигане на професионално етично поведение в тяхната работа.

3.     Правилата за поведение  имат задължителен характер и всеки  от служителите и членовете на Сдружението е длъжен да ги спазва.

   II.        ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.     Всички служители и членове на Сдружението са длъжни :

·         Да притежават  морални качества, подготовка и опит в областта на услугите свързани с посредничеството при международни осиновявания на деца;

·         Да не работят в специализирана институция или социална услуга от резидентен тип за деца или в териториално поделение на Агенцията за социално подпомагане.

·         При осъществяване на дейността си в Сдружението да упражняват добросъвестно правата и задълженията си и да  дължат лоялност и уважение към клиентите.

·         Да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод на дейността, която осъществяват или са осъществявали в Сдружението. При прекратяване на функциите си в Сдружението не се считат за освободени от задължението си да спазват професионалната тайна, свързана с дейността им в Сдружението.

·         Да нямат роднини, работещи в институции и организации, свързани с международното осиновяване.

2.     Служителите и членовете на Сдружението следва да се стремят непрекъснато към повишаване на професионалната си квалификация и лична компетентност, да се информират за промените в нормативната база, свързана с тяхната дейност, да повишават знанията и уменията си, изисквани при изпълнение на заеманата от тях длъжност, чрез различни форми на обучение и самообучение, да развива нивото на професионализъм в изпълнение на основните си задължения.

  III.        ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

1.     Членовете и лицата, които работят в  Сдружението в поведението си следва да се ръководят от следните принципи:

·         Законност – спазване на международно правните актове, законите и подзаконовите нормативни актове;

·         Лоялност – към интересите на Сдружението и колегите с  които работи;

·         Честност – във всичките си действия  да имат честно и отговорно поведение;

·         Безпристрастност –  да не допускат техните действия да се ръководят от лични пристрастия или неприязън;

·         Отговорност – да се ръководят от отговорностите и важността на поетите функции, които изпълняват.

·         Забрана за дискриминация -  Във всичките си дейности  не могат да осъществяват дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

 IV.        ПРОФЕСИОНАЛНО  ПОВЕДЕНИЕ

1.     В своята дейност членовете и лицата, които работят в  Сдружението се ръководят единствено от закона с цел максимална защита интересите на осиновявания и кандидат осиновителите.

По отношение на децата :

·         Да основават практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

·         Да разбират и уважават уникалността  и потенциала на всяко дете.

·         Да подкрепят правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

По отношение на кандидат осиновителите :

·         Да зачитат достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения;

·         Да информират семейството за всичко, отнасящи се до детето (особено по отношение на здравословното ме състояние) ;

·         Да информират семейството за начина, по който се отглежда и възпитава  детето.

·         Да не използват отношенията със семейството за лично облагодетелстване.

2.     При  конфликт между интересите на детето и кандидат-осиновителите  да работят в интерес на детето, при пълно и коректно информиране на осиновителите за върховенството на интереса на детето.

3.     Членовете и лицата, които работят в  Сдружението са длъжни да подпомагат и съдействат на органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия.

4.     Членовете и лицата, които работят в  Сдружението следва да работят за подобряване на сътрудничеството и взаимодействието между държавните институции и неправителствените организации, имащи отношение към осиновителното производство.

5.     Да изграждат и поддържат отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност, към колегите си от Сдружението, други неправителствени организации и държавни и общински служби. Да не накърняват личното им достойнство, да не причиняват конфликти и не нарушават техните права и законни интереси.

6.     Да не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с морала и добрите нрави.

7.     Да не допускат да бъдат поставени във финансова или друга зависимост, която да повлияе върху безпристрастното, професионално и непредубедено изпълнение на служебните им задължения.

  V.        ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

Настоящите етични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничеството при международни осиновявания, задължителни за членовете и лицата, които работят в Сдружение „Детство без граници”, са приети на заседание на УС на Сдружение „Детство без граници на 18.12.2014 год.

Copyright © Сдружение "Детство без граници" 2014 Всички права запазени