Процедура.Ред за обслужване на клиентите.

 

В своята дейност до този момент, Сдружение „Детство без граници” е спазвало точно определен ред и начин на работа с клиентите си. Той е свързан както с нормативно определените ни задължения, а така също и с опита и практиката, които са натрупали и придобили  нашите членове и специалисти от дългогодишната работа в областта на международните осиновявания.

 

Работата която осъществяваме с нашите клиенти се предопределя от съответния етап, в които се намира осиновителната процедура, а именно :

 

1.      Получаване на необходимите документи на кандидат осиновителите от компетентните органи в чужбина, с оглед вписването им регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване (чл.113, ал.1, т.2 от СК) ;

 

·         В качеството си на акредитирано сдружение за посредничество при международни осиновявания получаваме чрез компетентните органи и организации необходимите документи  на кандидат осиновители, които желаят да осиновят дете от България. Същите се превеждат на български език и се депозират от името на Сдружението в Министерството на правосъдието, с оглед вписване на кандидат осиновителите в регистъра по чл.113, ал., т.2 от СК.

 

·         Следим за движението на преписката, като при наличието на констатирани от страна на Министерството на правосъдието нередности ги отстраняваме.

 

·         След вписване на кандидат осиновителите в регистъра по чл.113, ал., т.2 от СК, информираме за това органа който ръководи процедурата по осиновяване в чужбина.

 

·         Поддържаме  контакт с компетентните органи в чужбина с оглед актуалността на преписката, като при наличие на промени, своевременно информираме Дирекция международна правна закрила на детето и международни осиновявания към Министерството на правосъдието.

 

·         Периодично информираме за провежданите заседания на Съвета по международно осиновяване и взетите решения, както и за публикуваните на сайта на Министерството на правосъдието профили на деца със заболявания.

   

2.     Получаване на предложение от МП, даване на съгласие по чл.17 с ;

 

·         При наличието на предложение от страна на Министерството на правосъдието  за осиновяване на дете от кандидат-осиновители клиенти на Сдружението, документите свързани с това се превеждат и изпращат на компетентните органи в чужбина.

 

·         При необходимост събираме и предоставяме на кандидат осиновителите допълнителна информация, респ. провеждаме допълнителни медицински прегледи и консултации на осиновявания, с оглед уточняване на здравословното му състояние. Прегледите се извършват единствено Тези изследвания се извършват единствено при наличието на необходимите съгласия за това, със съдействието и контрола от страна на Директора на дома, където е настанено детето.

 

·         Указваме на кандидат осиновителите какви документи са необходими да бъдат издадени, респективно актуализирани  за продължаване на процедурата в Р България.

 

3.     Организиране посещение на кандидат-осиновителите в дома ;

 

·         След одобрение на предложението на Министерството на правосъдието от страна на компетентните немски органи и кандидат осиновителите, същите се свързват с нас оглед уточняване на подробностите свързани предстоящото посещение и престоя им в дома.

 

·         На този етап предлагаме на кандидат-осиновителите среща със семейства /само при изрично тяхно съгласие/, които вече са осиновили дете от България. По този начин те получават отговори на много свои въпроси, предварителна информация за реда и начина ни на работа, условията на живот на децата настанени в институции.

 

·         След съгласуване с кандидат-осиновителите и ръководството на дома където е настанено детето, уговаряме деня на тяхното пристигане. Организираме посрещането им, настаняване в хотел, транспорт до дома, пет дневния контакт с детето. През времето на  престоя на кандидат-осиновителите е осигурен преводач, както и транспорт до летището за обратния полет.

 

·         По време на престоя им в дома, организираме срещи и разговори с максимален брои специалисти в дома, които се грижат за детето и най-добре го познават. Целта е да се получи максимална информация за физическото и психическо състояние на детето, неговите навици, умения и поведение.

 

·         При необходимост и желание от страна на кандидат-осиновителите, организираме допълнителни изследвания на детето, с оглед уточняване на неговото действително здравословно състояние. Тези изследвания се извършват единствено при наличието на необходимите съгласия за това, със съдействието и контрола от страна на Директора на дома, където е настанено детето.

 

4.     Провеждане на административните и съдебна процедури във връзка с осиновяването ;

 

·         След даването на съгласие от страна на кандидат-осиновителите за осиновяване на детето, по време на престоя им на територията на Р България, същите подписват пред нотариус изискуемите документи за продължаване на процедурата.

 

·         Документи внасяме в Министерството на правосъдието с искане да бъде издадено писмено съгласие от Министъра на правосъдието и внасяне на преписката в съда.

 

·         По време на съдебното производство осигуряваме адвокат, които да представлява клиентите ни.

 

·         След влизане в сила на съдебното решение за допускане на осиновяването изискваме издаването на нов акт за раждане на детето, паспорт и подаваме заявление до Министъра на правосъдието за издаване на Удостоверение по чл.23 от Конвенцията.

 

·         Заверени и легализирани копия на съдебното решение,акта за раждане и Удостоверението по чл.23 от Конвенцията – преведени и легализирани, заедно с паспорта на детето се предават на осиновителите.

 

5.     Организиране взимане на детето и изпращане ;

 

·         След съгласуване с кандидат осиновителите и ръководството на дома където е настанено детето, уговаряме деня на пристигане. Организираме посрещането им, настаняване в хотел, транспорт до дома, от които взимаме детето. През време на престоя е осигурен преводач, както и транспорт до летището за обратния полет.

 

6.     Следосиновителен период .

 

·         В рамките на нормативно определения две годишен срок, следим да получаваме от компетентните органи в чужбина на всеки шест месеца доклади за развитието на осиновеното дете, които предаваме в  Министерството на правосъдието. При забава, напомняме за това и изискваме същите да ни бъдат изпратени.

 

- Разходи

Copyright © Сдружение "Детство без граници" 2014 Всички права запазени