Необходими документи за вписване в Регистъра на осиновяващи по чл. 113, ал. 1, т. 2 СК

 

 

·         Лице с обичайно местопребиваване в чужбина, което желае да осинови дете с обичайно местопребиваване в Република България, подава молба до Министерството на правосъдието чрез централния орган или чрез акредитирана организация за международни осиновявания.

 

·         Молбата може да бъде изготвена и от централния орган или от акредитираната организация  и съдържа:

 

1.    кратко представяне на осиновяващия - име, гражданство, номер на документ за самоличност, дата и място на раждане, държава по обичайно местопребиваване и адрес;

2.    кратка история на семейството на осиновяващия;

3.    информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия;

4.    информация за здравословното състояние на осиновяващия и членовете на неговото семейство;

5.    информация за централния орган, акредитирана организация в държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия и акредитирана организация в България.

6.    характеристики на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или развитието, които осиновяващият приема;

7.    мотиви относно осиновяването;

8.    дата и подпис.

 

·         Към молбата се прилагат:

 

1.    разрешение за осиновяване на дете съгласно правото на държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия;

2.    документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че решението на българския съд за осиновяване ще бъде признато в държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия;

3.    документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че осиновяващият не е лишен от родителски права;

4.    социален доклад;

5.    документ за здравословното състояние на осиновяващия, изготвен от лекар, който съдържа оценка на физическото и психическото здраве на лицето въз основа на минали и настоящи заболявания; документът съдържа и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести и следва да бъде издаден не по-рано от една година от подаване на молбата по ал. 1;

6.    документ за съдимост на осиновяващия;

7.    удостоверение за сключен брак;

8.    Договор ;

9.    Декларация по образец;

10.  Пълномощно;

11.  копие на документ за самоличност;

12.  документ за платена държавна такса по .

13.  удостоверение за сключен брак.

 

·         Всеки документ от чужбина се представя в оригинал и в превод на български език, заверен от българското посолство или консулство в съответната държава. Документ, изготвен на територията на държава, страна по Конвенцията от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ратифицирана със закон, ДВ, бр. 47 от 2000 г.) (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), с поставен апостил, се представя в оригинал и в превод на български език, заверен от Министерството на външните работи на Република България. 

Copyright © Сдружение "Детство без граници" 2014 Всички права запазени